Pro bychom mli konflikty na pracoviti vtat a nkdy i vyvolvat – iDNES.cz

Zcela harmonick pracovit neexistuj: mezi lidmi, pracujcmi pospolu, jsou urit neshody nevyhnuteln. Plynou ze stetu osobnost. Tedy rznch pracovnch zvyklost a styl, odlinch nzor, vzjemnho soupeen i nesluitelnch ambic. Drobn konflikty mohou asem zaniknout, ty vznamnj vak ani ignorovnm nezmiz. Vtinou jen dle narstaj, nebo se projev jinde. Perst mohou i do podoby, kter brn prci a vede k tomu, e jejich dsledky nelze ani z dlouhodobho hlediska zcela napravit.

Pjemn pracovn prosted tak nen to, na kterm ke konfliktm i vzjemnm naptm nedochz, ale to, kter se s nimi doke rychle a oteven vypodat. A to nejlpe hned, jakmile vzniknou. Vtinou jde o pracovit, jeho vedouc chpou, e prce s lidmi je jednou z nejdleitjch, a e jejich loha pi een konflikt i stanoven pravidel, jak pi nm postupovat, bv nepostradateln.

Konflikty vak nejsou jen nevyhnuteln. Velmi asto jsou i potebn a zdrav. A to pro prci a spch organizace, i mezilidsk vztahy samotn. Zdrav pracovn skupiny ani organizace se tak konfliktm nebrn, neskrvaj je a ani se jimi netaj. Pokud nevznikaj as od asu spontnn, mohou vedouc jejich vznik dokonce uritm zpsobem zmrn podpoit.

Konflikty posouvaj vped

Kdy konflikty nejsou zcela osobn, nebo se poda jejich osobn povahu hned v zrodku potlait, mohou bt prostedkem, jak jednotlivce ve skupin sblit. Neptelstv mezi lidmi nevyvolvaj toti konflikty jako takov, ale ty, kter zstvaj nevyeen.

Upmn vmna nzor, naslouchn protiargumentm a konstruktivn vyeen konfliktu zvyuj vzjemn respekt a porozumn v rmci skupiny, a podporuj tak jej soudrnost. Mohou skupin pomoci elit neshodm i v budoucnu. Mimo jin i proto, e jsou prostedkem, jak se o ostatnch vce dozvdt, porozumt nzorm druhch, poznat jak jednaj v uritch situacch a jejich jednn a reakce pedvdat.

Jan Urban (1953)

  • Je autoremady publikac, z lnk, kter nkolik let
    publikoval na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovj knihaVezmte ivot do svch rukou.
  • Vnuje se
    personlnmu a manaerskmu poradenstv a firemnmu vzdlvn.
  • Je absolventem VE
    Praha a Filozofick fakulty UK, obor psychologie prce a zen.

Konflikty jsou rovn zpsobem, jak najt a rozvjet nov mylenky i nov een, nebo jak ovit platnost tch stvajcch. asto pomhaj rozpoznat, e stvajc pracovn postupy a strategie firmy nefunguj, nebo je nelze pln uskutenit.

Odhalen novch een, perspektiv a hl pohledu toti vtinou uritou diskusi, konflikt i hdku vyaduj. Konflikty, pes svou patnou povst, jsou tak asto skvlm zpsobem, jak odhalit problmy a vyut monosti, kter bychom mon jinak nevidli. Umon rozvjet nov postupy nebo doladit ty stvajc. Brnit konfliktm tak znamen brnit rozvoji.

een, rodc se v lidskch interakcch, bvaj toti kvalitnj, vyvenj a asto i moudej, ne een jednotlivc.

Dobe zen konflikty pispvaj tak k rozvoji dleitch osobnch schopnost, nezbytnch i v dalch oblastech. Pat k nim pedevm schopnosti naslouchat ostatnm, kontrolovat sv emoce, vyjadovat sv nzory a chpat rozdly mezi rznmi typy lid.

Naslouchn druhm

Pedpokladem spnho i produktivnho een konflikt je schopnost jeho astnk si vzjemn naslouchat. Tato schopnost vak nen zdaleka samozejm. Pat k nejnronjm komunikanm schopnostem. Vedouc, kte jsou schopn na svm pracoviti konflikty dit, dokou mimo jin svm pkladem pimt ostatn, aby sv vlastn nzory na chvli odloili, a vyslechli si odlin mylenky jinch.

Vytvoen tto schopnosti me vyadovat as a trplivost. Jde vak o schopnost potebnou nejen k een konflikt, ale i k vyuit informac nezbytnch pro sprvn rozhodovn. Vyaduje tak kontrolu vlastnch emoc. Spory i diskuse, je konflikty provzej, mohou bt toti nkdy vniv. Emoce vak k produktivnmu een konflikt nepispvaj. Dobe zen konflikty proto udruj emoce pi zemi. Dosahuj toho pedevm tm, e u rozliovat vcnou a osobn strnku konflikt. Trnuj schopnost chpat, e lid, kte vyjaduj odlin nzor, nemus bt patn.

Vyjadovn vlastnch nzor

S jasnm a srozumitelnm vyjdenm vlastnch nzor, pedevm v emocionln vypjatch situacch, maj nkdy lid problmy. een konflikt s klidnm vyjadovnm odlinch stanovisek jsou tak jednou z pleitost, jak tuto schopnost zdokonalit. Tedy jak sv nzory a hly pohledu i ve zjiten situaci pesvdiv slovn formulovat, a konflikt se tak ani zbyten neobvat.

Schopnost vyjdit sv nzory je dleit i pro jasn zdvodnn toho, co chceme. Umouje dosahovat lepch pracovnch vsledk a udrovat lep vztahy s kolegy. Pomh pochopit, co spout osobn konflikty a jak se vyvarovat zbytench a neproduktivnch konflikt.

Pochopen rozdl mezi lidmi

Pokud jsou konflikty eeny sprvn, mohou vst k jasnjmu pochopen, e lidsk reakce v rznch situacch bvaj asto odlin, nikoli vak nutn sprvn nebo nesprvn. Tm i firma mohou toti potebovat ty i ony. Konfliktn situace tak dvaj monost na to upozornit.

Stety pramenc z povahovch odlinost nemus ale vedouc eit vdy sm. Jejich vyeen me delegovat na aktry. Tedy podat je, aby si sv ryze osobn konflikty vyeili sami. Pomoci jim vak me tm, e na jejich odlin osobn rysy i pracovn styly oteven pouke, a to nejlpe v rozhovoru mezi tyma oima. Pi nm by ml zdraznit pnos tch i onch, a zmnit, e konflikty, kter z nich plynou, bvaj ast, a je teba s nimi t. Doten zamstnanci se tak mohou nauit spolu lpe spolupracovat i komunikovat a mon nebudou konflikty tolik provat.

Na tom, e sv osobn konflikty vye podzen sami, by vak ml vedouc trvat. Teba i pod pohrkou, e kdy se jim to nepoda, vye je sm mon i zpsobem, kter se nebude lbit ani jednomu z nich. Rozdln pstupy lid se tak mnohdy poda odstranit velmi rychle. asto se dky tomu poda zvldnout i jednn toxick povahy, kter konflikty vyvolvaj, napklad skrytou agresivitu i sklon ke vzjemnmu pomlouvn.

Kdy a jak konflikty podpoit

Pro pracovit, na kterch dn, pedevm vcn konflikty nevznikaj, to vtinou nevt nic dobrho. Zpravidla jde o znmku, e tm trp plinm sebeuspokojenm, e zamstnanci se monosti zlepen ji vzdali, nebo e je nadzen obklopen jen sammi pitakvai, kte automaticky souhlas se vm, co navrhne.

Dvodem me bt i to, e diskuse, ke kterm obas dochz, jsou rychle potlaovny. A to ve snaze doshnout co nejrychleji kompromisu, nkdy i s clem se nikoho pli nedotknout. Tato tendence je lidsky pochopiteln, me vak pinet nebezpe chybnch rozhodnut. Rychl konsensus nebv toti znmkou sprvnho rozhodnut: spe je znakem toho, e odlin nzory i dokonce fakta byly ji v zrodku potlaeny.

Dob vedouc si toto nebezpe uvdomuj, a pokud na jejich pracoviti dn konflikty nevznikaj, sna je obas umle vyprovokovat.

Podpoit je mohou napklad tm, e nkter pracovnky podaj, aby prezentovali argumenty na podporu uritch nzor nebo rozhodnut. Dal pracovnci naopak vyzvou, aby uvedli ty, kter je odmtaj, a o sprvn een se v diskusi utkali.

Snahou tchto metod nen jen zajistit, abychom pi rozhodnutch vzali v vahu co nejvce monost. Pnosem je i to, e u, jak konflikty odosobovat, a zbavovat emoc.

Pokud jsou tyto metody pouvny astji, vedou k tomu, e konflikty zanou bt chpny jako bn soust kultury organizace. Trnuj, jak eit konflikty smrn. A slou k pochopen, e lid, kte s uritm nzorem nesouhlas, tak mohou init i proto, e to odpovd jejich pohledu na vc.

We wish to give thanks to the writer of this article for this awesome content

Pro bychom mli konflikty na pracoviti vtat a nkdy i vyvolvat – iDNES.cz

Red Hat Beauty